Domov Výstavy psov Poriadok pre udeľovanie titulov

Oznam

Web vyzla.com pripravuje Martin Mlynár, chovateľská stanica
z Vodného mlyna

Borgia z Panských lesů

Kontakt
Martin Mlynár
Vajnorská 78
831 04 Bratislava

Mobil: +423 908 533 724
e-mail: mmlynar@vyzla.com

 


Najnovšie články

Streda, 27 Október 2010 10:14
Štvrtok, 22 Apríl 2010 01:17
Štvrtok, 20 November 2008 01:00
Štvrtok, 20 November 2008 01:00
Streda, 27 August 2008 01:00

Najčítanejšie články

Poriadok pre udeľovanie titulov Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Martin Mlynár   
Streda, 16 November 2005 02:00

Poriadok pre udeľovanie titulov

Martin Mlynár

Podmienky pre udeľovanie titulov pre psov na výstavách a súťažiach.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 1. Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
 2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 5. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 7. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 1. pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 2. potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
 3. CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 4. jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, druhý na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 5. pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.
Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

a) národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,
b) medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien certifikát o skúške.

Poplatok za Slovenského šampióna krásy:

- psy v majetku občanov SR – 200 Sk
- psy v majetku občanov ČR – 200 Kč
- psy v majetku občanov zo zahraničia – 10 EUR

Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC
 1. CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 2. CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 3. CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 5. CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 6. Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 7. Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 8. Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA KRÁSY MLADÝCH

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
 2. Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
 3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
 4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

 1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organiz. pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
 2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
 3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 5. Poplatok za Slovenského šampióna krásy:
 • psy v majetku občanov SR – 200 Sk
 • psy v majetku občanov ČR – 200 Kč
 • psy v majetku občanov zo zahraničia – 10 EUR

Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

 1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
 3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:

Slovenská kynologická jednota,
Štefánikova 10,
811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský Grand šampionát:

 • psy v majetku občanov SR – 400,- Sk,
 • psy v majetku občanov ČR – 400,- Kč,
 • psy v majetku občanov zo zahraničia – 20,- EUR.

Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.11.2002.

Platí od 1. januára 2003.

PODMIENKY PRE PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV

 1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
 3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

 Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:

Slovenská kynologická jednota,

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský šampión veteránov:

 • psy v majetku občanov SR – 100,- Sk
 • psy v majetku občanov ČR –100,- Kč
 • psy v majetku občanov zo zahraničia – 5,- EUR

Poštovné a balné: poplatok 70 Kč!

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 15.01.2002.

Platí od 1. januára 2003.

Štatút pre udeľovanie Slovenského šampióna práce

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:

 1. získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach,
 2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,
 3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT
 1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.
 2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktoré absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.
 3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktoré už titul Slovenský šampión práce získali.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.
 5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
 6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.
 7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktoré sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
 8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.


Slovenský šampionát práce na požiadanie majiteľa potvrdzuje: Slovenská kynologická jednota,
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. K žiadosti treba priložiť originály CACT kariet a kópiu preukazu o
pôvode psa.

Poplatok za Slovenský šampión práce:

 • psy v majetku občanov SR –200,-SK
 • psy v majetku občanov SR –200,-KČ
 • psy v majetku občanov zo zahraničia –10,EUR

Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.

Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
+/- Komentárov
Vyhľadávanie
Posledná úprava Streda, 09 September 2009 15:40
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Castelli Borgia z Vodného Mlyna
Castelli Borgia je naša druhá chovná suka po Borgii z Panských lesú.
Šteniatka
Ak máte záujem o šteniatko maďarskej vyžly, prídte sa nezáväzne pozrieť na naše chovné sučky a poradiť sa o vhodnosti tohto plemena pre Vás. Ak máte záujem o šteniatko z vrhu v roku 2008, môžme vás zapísať do poradovníka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PrihlásenieFoto - Vyžla

1139069649_dscf4221

FOTOGALÉRIA

Ankety

Páči sa vám vyžla
 

Vy k článkom...

Fórum - Najnovšie príspevky